Regulamin

Regulamin

I POSTANOWNIA OGÓLNE

Warunkiem korzystania z platformy www.szkoleniafarmacja.pl i każdorazowo korzystania z kursów np. „Receptura apteczna kurs online” jest akceptacja poniższego regulaminu.
Strona internetowa www.szkoleniafarmacja.pl – w dalszej treści Platforma.
Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Platformy oraz Usług dostępnych na Platformie.
Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały audio, video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§1
Podmiotem prowadzącym Platformę jest Aleksandra Bloch.

§2
Użytkownikiem Platformy może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

§3
W przypadku nie akceptowania jakiejkolwiek części Regulaminu, prosimy o nie korzystanie z usług oraz opuszczenie stron Platformy.

II RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

§1
Regulamin określa zasady działalności Platformy.

§2
Platforma służy do prezentowania kursów oraz do ich promocji. Korzystnie z zasobów Platformy jest całkowicie dobrowolne.

§3
Operator Platformy ma prawo dobrowolnej zmiany cen, ekspozycji kursów i materiałów dydaktycznych, dodawania kursów, wycofywania kursów, a także przeprowadzania promocji oraz ich kończenia.

§4
Zasady udostępniania kursów muszą być przestrzegane przez wszystkich Użytkowników Platformy.

III WARUNKI KORZYSTANIA

§1
Z kursów mogą korzystać zainteresowane osoby w wersji płatnej, po uiszczeniu opłaty. Zakup kursu umożliwia dostęp do kursu tylko i wyłącznie jednej osobie – Użytkownikowi, który dokonał Rejestracji. W procesie Rejestracji Użytkownik ma obowiązek podać swoje prawdziwe dane.

Użytkownik nie ma prawa:
• do udostępniania swoich danych do logowania na Platformę osobom trzecim.
• do udostępniania jakichkolwiek treści zawartych na Platformie w ramach płatnych kursów osobom trzecim. Udostępnianie treści osobom trzecim określane jest działaniem niezgodnym z przepisami prawa lub kradzieżą.

§2
Kursy płatne dostępne są dla Użytkownika po tym, jak wpłata zostanie zaksięgowana na koncie Platformy. Dostęp do usługi jest czasowo ograniczony zgodnie z informacją na Platformie przy każdym z kursów. Jeżeli czasowy dostęp do usługi nie został podany wynosi 30 dni.

§3
Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883) w zakresie niezbędnym do realizacji usługi i jednoznacznej identyfikacji Użytkownika.

§4
Operator Platformy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe lub mogące powstać jeśli Użytkownik poda nieprawdziwe czy niepełne dane.

§5
Operator Platformy może udostępnić dane osobowe Podmiotom trzecim, jeśli jest to niezbędne do świadczenia usług a także w przypadku, gdy istnieje konieczność przekazania informacji organom ścigania.

§6
Do obrotu wprowadzane są informacje zgodnie z prawem.

§7
Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144) Użytkownik wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną.

§8
Użytkownicy, którzy są zarejestrowani na Platformie wyrażają zgodę na przesyłanie informacji oraz komunikatów niezbędnych do realizacji świadczenia, za pomocą emaila podanego podczas Rejestracji. Wysłana wiadomość jest uważna za skutecznie doręczoną.

§9
Płatność za kursy online realizowane są poprzez płatność przelewem bankowym na konto podmiotu prowadzącego Platformę. W tytule płatności należy podać numer zamówienia.

§10
Wszystkie ceny oferowanych na Platformie produktów, są cenami brutto, podmiotu nie będącego w systemie VAT.

IV REJESTRACJA

§1
Platforma działa w systemie online.

§2
Warunkiem korzystania z platformy jest zaakceptowanie regulaminu, a następnie zarejestrowanie się. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, otrzymuje się link aktywacyjny wysłany na email. Po prawidłowo przeprowadzonej rejestracji i uiszczeniu opłaty na konto bankowe Użytkownik otrzymuje pełen dostęp do platformy edukacyjnej.

§3
Utrwalenie oraz zabezpieczenie procedury Rejestracji następuje poprzez wysłanie linków aktywacyjnych oraz informacji w wersjach elektronicznych a także stworzenie bazy danych.

§4
Koordynowanie przebiegu korzystania z kursów internetowych odbywa się drogą elektroniczną.

§5
Platforma zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji Użytkownika.

§6
W przypadku naruszenia Regulaminu, Użytkownik może mieć zablokowany dostęp do konta, czasowo lub na stałe. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika, Użytkownik nie może rościć jakichkolwiek praw do Platformy.

§7
Użytkownik w dowolnym czasie może zrezygnować z korzystania z Platformy. Wcześniejsza rezygnacja z korzystania z Platformy nie uprawnia do zwrotów kosztów lub części kosztów.

V KURSY

§1
Specyfikacja kursów jest zgodna ze stanem faktycznym. Operator prowadzący Platformę decyduje o jej zawartości, w tym o możliwości akceptacji, edycji, wycofaniu wybranych kursów.

§2
Platforma zastrzega sobie prawo do zmiany klasyfikacji kursu, jak i zmianę kategorii tematycznej.

§3
Nauka odbywa się poprzez logowanie do strony, za pomocą aktualnej (najnowszej wersji) przeglądarki internetowej Google Chrome, Opera, Microsoft Edge i Mozilla Firefox. Do działania tej strony wymagany jest Javascript. Użytkownicy otrzymują materiały dydaktyczne w formie kursu online.

§4
Użytkownik, który uczy się poprzez kurs, ponosi odpowiedzialność za wyniki w nauce i brak wyników w nauce.

§5
Platforma zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług czy zmiany profilu działania.

VI UŻYTKOWNIK

§1
Użytkownik jest każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Platformy oraz Usług dostępnych na Platformie.
Użytkownikiem Platformy może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

§2
Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Platformy zgodnie z zasadami oraz prawem polskim. Upublicznienie swoich danych osobowych jest na własną odpowiedzialność.

§3
Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania informacji na adres email info@szkoleniafarmacja.pl, jeśli nastąpiła zmiana jego danych osobowych wymaganych podczas rejestracji na Platformie lub danych niezbędnych do realizacji świadczenia.

§4
Odpowiedzialność za naruszenie Regulaminu jest po stronie Użytkownika.

§5
Prawa i obowiązki Użytkownika nie mogą być przeniesione na osoby trzecie.

§6
Użytkownik z własnej woli wybiera kursy lub inne Usługi oferowane na Platformie. Aktualna oferta wraz z cennikami dostępna jest na Platformie.

VII GWARANCJA I REKLAMACJA

§1
Wszelkie sugestie dotyczące kursów należy zgłaszać bezpośrednio na adres email: info@szkoleniafarmacja.pl.

§2
Jakiekolwiek roszczenia odnośnie kursów należy zgłaszać bezpośrednio na adres email: info@szkoleniafarmacja.pl.

§3
Stosowane są certyfikaty bezpieczeństwa (SSL), tym samym Platforma nie ponosi odpowiedzialności za przesyłanie danych.

§4
Zwrot środków pieniężnych podlega zwrotowi tylko i wyłącznie w przypadku gdy kurs nie został rozpoczęty.
Zwrot środków pieniężnych nie podlega zwrotowi gdy Kurs jest Kursem online z natychmiastowym dostępem do całości danych zawartych w kursie (np. „Receptura apteczna kurs online”) od momentu przyznania prawa dostępu Użytkownikowi, a po zaksięgowaniu wpłaty.

IX ZASADY PŁATNOŚCI

§1
Płatność Użytkowników za kursy odbywa się przelewem bankowym na wskazany numer konta bankowego.

§2
Dostęp do kursów następuje po zaksięgowaniu wpłaty.

X KWESTIE TECHNICZNE

§1
Platforma nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieprawidłowości w zakresie transmisji danych poprzez sieć internetową, a także skutki wysłania niekompletnych danych i informacji.

§2
Zastrzegane jest prawo do wykonania niezbędnych i krótkotrwałych przerw technicznych, wynikających z aktualizacji oprogramowań.

XI PRAWA AUTORSKIE

§1
Strona internetowa Platformy www.szkoleniafarmacja.pl oraz wszelkie Materiały w niej zawarte, w tym treści, teksty, ilustracje, tabele, zdjęcia, utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, nr 90, poz. 631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001, nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2013, poz.1410 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003, nr 153, poz.1503 j.t. z późn. zm.). Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych na Platformie Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.

§2
Użytkownicy mogą korzystać ze strony Platformy oraz utworów i baz danych w niej zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych.

§3
Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie wszelkich wyżej wymienionych materiałów w całości lub w części bez pisemnej i własnoręcznie podpisanej zgody Aleksandry Bloch jest zabronione.

XII SPORY

§1
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, w tym Kodeksu cywilnego

§2
W przypadku stwierdzenia nieważności lub nieskuteczności któregokolwiek z punktów Regulaminu pozostałe punkty pozostają ważne i obowiązujące. Zakłada się, że w miejsce postanowień nieważnych i nieskutecznych wprowadza się postanowienia ważne i skuteczne, i które w możliwie najbardziej bezpośredni sposób stanowić będą realizację tych postanowień, które okazały się nieważne i nieskuteczne.

§3
Platforma zachowuje prawo do dokonania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, których każdy Użytkownik Platformy zostanie poinformowany drogą pisemną (email). Za ważne przyczyny uznaje się przede wszystkim wymóg dokonania zmian ze względu na zmianę obowiązujących przepisów prawa. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 15 dni od daty publikacji.

§4
Użytkownik będzie miał prawo emailem na adres info@szkoleniafarmacja.pl odmówić wyrażenia zgody na zmiany zaproponowane w Regulaminie w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o dokonaniu zmian. Brak pisemnego oświadczenia o braku wyrażenia zgody będzie równoznaczne z zaakceptowaniem zmian. Odmowa wyrażenia zgody na zmiany w Regulaminie, złożona w regulaminowym terminie będzie skutkować wykreśleniem z listy